خدمات ما

ما کسب و کارها و پروژه های نوآورانه را تعریف و به شما پیشنهاد می کنیم. همچنین در مسیر توسعه کسب و کار کنونی شما به سوی راه حل های کارآمدتر و سودآورتر ما در کنار شما خواهیم بود. به شما کمک می کنیم تا پورتفولیوها، طرح ها و پروژه های خود را بطور مؤثر مدیریت کنید و شما را به سمت تعالی هدایت می کنیم. ما خدمات خود را در طول چرخه حیات پروژه ها از ایده پردازی و امکانسنجی تا بهره برداری ارائه خواهیم کرد.

حوزه مشاوره و توسعه کسب و کار

شرکت نسکاهور اهم خدمات قابل ارائه خود را در حوزه مشاوره و توسعه کسب و کار در قالب خدمات زیر ارائه می نماید:

 • مشاوره توسعه و ساماندهی کسب و کار سازمان
 • تحلیل بازارهای کسب و کار مرتبط با طرح ها و پروژه ها
 • تعریف پروژه ها و طرح های اقتصادی و سودآور
 • مشاوره امکانسنجی و تدوین برنامه کسب و کار طرح ها و پروژه ها
 • خلق مزیت رقابتی طرح ها و پروژه ها جهت جلب سرمایه گذار
 • مشاوره سرمایه گذاری، تامین مالی، بازاریابی و تبلیغات پروژه ها

حوزه مطالعات معماری و شهری

شرکت نسکاهور اهم خدمات قابل ارائه خود را در حوزه مطالعات معماری و شهری در قالب خدمات زیر ارائه می نماید:

 • تهیه و نظارت بر طرح های کالبدی، آمایشـی، توسـعه و عمران، گردشـگری و بخش های تاریخی و پدافند غیرعامل
 • تهیه و نظارت بر طرح های محلی
 • تهیه و نظارت بر طرح های معماری و طراحی شهری

حوزه طراحی، تدارکات و ساخت پروژه ها

شرکت نسکاهور اهم خدمات قابل ارائه خود را در حوزه طراحی، تدارکات و ساخت پروژه ها در قالب خدمات زیر ارائه می نماید:

 • طراحی و اجرای پروژه های معماری، معماری داخلی و فضای سبز
 • تدارکات و ساخت پروژه های ساختمانی

حوزه مدیریت طرح و مدیریت پروژه

شرکت نسکاهور اهم خدمات قابل ارائه خود را در حوزه مدیریت طرح و مدیریت پروژه در قالب خدمات زیر ارائه می نماید:

 • خدمات مدیریت طرح
 • مشاوره مدیریت سبد پروژه های سازمان
 • مدیریت پروژه های مهندسی، تدارکات و ساخت بهره برداری
 • استقرار و پیاده سازی دفاتر مدیریت پروژه ها و طرح ها
 • پیاده سازی استانداردهای بین المللی تعالی پروژه ها و طرح ها

حوزه فنی- قراردادی

شرکت نسکاهور اهم خدمات قابل ارائه خود را در حوزه فنی و مشاوره قراردادها در قالب خدمات زیر ارائه می نماید:

 • متره و برآورد و تهیه اسناد مناقصات
 • تهیه و تنظیم قراردادها، متمم ها و الحاقیه ها
 • کنترل فنی، تهیه صورت وضعیت ها و دفاع از صورت وضعیت ها
 • تهیه و تنظیم دعاوی زمانی و دفاع از لوایح تاخیرات
 • تهیه و تنظیم دعاوی مالی و دفاع از لوایح مربوطه